Totalt er det 44 boenheter på Gatutunet.

Utearealer

Sameiet er nå selv ansvarlig for å vedlikeholde bygningsmassen og fellesarealet. De som bor i 1. etasje må selv klippe og vedlikeholde de private grøntarealene på balkongsiden. Grøntarealene ved inngangspartiene er fellesareal og vil bli ivaretatt av sameiet.

I forbindelse med overtagelsen av utearealet, har vi anmerket manglende maling på samtlige hus. Trysilhus lover at husene skal være ferdig malt i løpet av 2017. Vi har også en pågående reklamasjonssak på nesten samtlige trapper til 2. etasje. Trysilhus vil komme med mer info om utbedring av trappene senere.

Fellesbod

I frittstående sportsbod mellom hus 1 og 2 er det en fellesbod. Det er den lengst til venstre. Alle har nøkkel som passer til denne. I boden finner dere en gressklipper og enkelt hageredskap. Husk å sette dette tilbake i den stand du ønsker å finne det. Dersom det skal hensettes private ting i fellesboden, må dette avklares med styret på forhånd. Det er også en snøfreser i boden. Denne kan kun benyttes av beboere som har gjennomgått en enkel opplæring. Ta kontakt med styret dersom du ønsker å bruke denne.

Husordensregler

I boligmappen dere har fått utdelt fra Trysilhus, er det et ark med husordensregler dere alle har godkjent. Styret har utarbeidet en litt utvidet versjon med noen flere punkter. I den tiden styret har sittet, ser vi oss nødt til å presisere noen av punktene. De viktigste gjelder bilkjøring på gangvei og på sameiets område generelt, dyrehold og generell støy. Husordensreglene følger som vedlegg til dette skrivet. Det er viktig at disse blir videreformidlet til eventuelle leietagere.

Disse husordensreglene erstatter dagens regler, og vi ber dere om å følge dem. Styret vil håndheve bestemmelsene om bilkjøring og dyrehold strengt.

Kjør varsomt, barn leker. 

Sameiets område er forbeholdt gående, syklende og barn som leker. Det er mange barn som holder høy hastighet på sykler eller liknende rundt hushjørner, og som bilførere må vi ferdes på en slik måte at vi alltid kan stoppe i tide. Altså, de som ferdes i bil må være spesielt varsomme på vårt område. En fartsgrense på 6 km/t gjelder inne på området.

Avfallshåndtering

Angående avfallshåndtering, er det meget viktig at vi ikke slurver med sortering, da det vil medføre en merkostnad for sameiet. Les på beholderne.

Det er nå åpnet søppelkonteinere både ved hus 1 og 5. Dersom det er fullt på den ene plassen, må du benytte den andre. Det er ikke tillatt å hensette søppel utenfor konteinerne. Det er også viktig at vi komprimerer mest mulig i pappkonteinerne, slik at vi får utnyttet volumet mest mulig.

Restavfallet blir tømt hver 14. dag. Se gjerne også movar.no for mer informasjon.

Tilgang ved kontroll av vanntåkeannlegg

I alle husene er det installert vanntåkeanlegg i 1. etasje som skal være med å hindre at huset brenner ned ved en eventuell brann. Det er lovpålagt en årlig kontroll på dette anlegget, og denne kontrollen er inkludert i felleskostnadene. Alle beboere i 1. etg. plikter å gi tilgang til leiligheten. Vi har gjort avtale med Trysilhus Boligservice om denne kontrollen, og de vil ta kontakt med den enkelte for gjennomføring.

I forbindelse med denne kontrollen har vi også fått et tilbud på vedlikehold av varmepumpen og ventilasjonssystemet i de enkelte leilighetene. Dette vil være en frivillig ordning.

Velkommen, og gi styret beskjed hvis det er noe

Vi ønsker alle henvendelser velkommen, og vi er avhengig av å få meldinger fra beboerne for å kunne legge til rette for et best mulig bomiljø.

Har du noe på hjertet kan vi nåes på styret@gatu.no. Vi ønsker alle henvendelser skriftlig, og henviser derfor til epost. Alternativt kan postkassen til styreleder benyttes.Vennlig hilsen,

Axel Staib, styreleder
Simone Wendel, styremedlem
Jan Bremseth, styremedlem
Bjørn Gammelsrød, varamedlem
Rolf Brox Flemming, varamedlem