Moss Elektro vil i løpet av januar/februar strekke strømledninger til de 6 carportplassene i carportene foran Hus 2. Kostnaden pr. ladepunkt blir kr. 5.520,- som skal dekkes av den enkelte el-bileier ved at det skal betales kr. 100,- som et tillegg på fellesutgiftene i 4 år og 7 måneder. Dette er i tråd med det som ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet den 19.11.2018.

Innkjøp av ladeboks og montering av denne må bekostes fullt ut av den enkelte. Styret har vedtatt at sameiet skal gå for en ladeboks av typen Zaptec-ZapCharger pro hvor følgende er inkludert:

- Jordfeilbryter B

- Type2 trømuttak

- KWh undermålere

- Innebygget dedikert kurssikring for ladeuttaket.

Prisen for denne ladeboksen er kr. 18.750,- fra Moss Elektro ferdig montert dersom  bestillingen blir gjort til Moss Elektro slik at monteringen kan skje samtidig som de strekker strømledninger. Ved senere bestilling vil prisen gå opp med ca. kr. 1000,-. Eventuell bestilling kan skje til styret@gatu.no.

Det er fullt mulig å benytte et annet merke så lenge denne ladeboksen har de tilsvarende spesifikasjonene. Det er også anledning til å benytte en annen installatør enn Moss Elektro. Begge disse delene må i så tilfelle først ha godkjennelse fra styret. Ladeboksen er el-bileierens eiendom, og kan/skal demonteres ved evt. flytting eller ikke lenger behov.

Det ble på det ekstraordinære årsmøtet vedtatt satser for forbruk (vedtektene §8-5 (7)b). Det betales en fast pris pr. mnd avhengig av batteriets størrelse:

a.       1-50   kWh     kr.      500,-

b.     51-75   kWh     kr.     750,-

c.      76-100 kWh     kr. 1.000,-

d.    101 >     KWh     kr. 1.010,- + kr. 10,- pr. kWh over.

Disse satsene er å betrakte som maksimumsatser og vil bli tatt opp til ny vurdering på neste årsmøte. Styret er av den oppfatning at hvis det faktiske forbruket kan dokumenteres å være mindre, så vil det etter en vurdering bli tilbakebetalt det som er for mye innbetalt. Det er ikke meningen at sameiet skal «tjene» på ordningen.