1. Ervervsmessig musikk- og sangundervisning tillates bare etter innhentet samtykke fra naboer.
 2. Beboerne plikter å verne om plener, beplantning og andre ytre anlegg.
 3. Tiltak som oppstilling av flaggstenger, antenner, markiser, skilt og lignende må søkes styret og kun settes opp etter godkjent søknad.
 4. Alle utvendige bygningsmessige arbeider samt oppsetting av hekk og levegger skal på forhånd forelegges styret for godkjenning. Tilstøtende naboer skal informeres før søknad sendes til styret.
 5. Trafikk, parkering o.l.
  1. Biler og andre kjøretøy skal ikke vaskes utvendig, vedlikeholdes eller repareres på sameiets område.
  2. Parkering må kun forekomme på avsatte biloppstillingsplasser.
  3. Gjennomkjøring på sameiets gangstier (foran inngangspartiene) er ikke tillatt. Unntatt er kjøring til HC/gjeste-parkering ved hus 3 og 4.
  4. Kjøring til døren (på gangstier) for korte stop er kun tillatt ved flytting, tunge vareleveranser o.l. eller ved gyldig HC-bevis i bilen.
  5. Maksimal hastighet på sameiets område er 6 km/t, som tilsvarer gangfart.
  6. Tomgangskjøring er ikke tillatt.
  7. EL-biler må ikke lades i carport uten at det er montert godkjent ladepunkt. Unntatt er hybridbiler med godkjent utstyr som begrenser ladestrømmen.
 6. Kjæledyr  er tillatt.
 7. Utvendige blomsterkasser og løse gjenstander er ikke tillatt på rekkverk på balkonger i 2. etg. 
 8. Brennende eller lett antennelig søppel må ikke kastes i søppelkonteiner. Beboerne plikter å sette seg inn i og følge den avfallsordningen som til enhver tid er gjeldende.
 9. Beboerne er ansvarlig for at utvendig hus- og bodvegger ikke blir tilsølt eller beskadiget. Hver enkelt sørger for utvendig renhold av sin del av boligen med tilhørende bodareal.
 10. Alle rom holdes såpass oppvarmet at vannet i rørledninger ikke fryser.
 11. Det er ikke tillatt å sykle på grøntarealet. Ski, aking, ballspill etc. må ikke skje så nært boligene at det er til fare/ulempe for beboerne. Baller eller andre gjenstander må ikke sparkes eller kastes mot boligene, carporter eller boder.
 12. Eiere av boligseksjoner i 1. etg. har eiendomsrett og vedlikeholdsplikt av det tinglyste grøntareal på balkongsiden.
 13. Ved rengjøring av balkonger i 2. etg må beboer i 1. etg informeres i rimelig tid slik at gjenstander kan ryddes vekk før vaskingen tar til. Tilgriset vaskevann som renner ned til beboer i første etasje må rengjøres av beboer som forårsaket tilgrisingen, dersom annet ikke er avtalt mellom beboerne på forhånd.
 14. Beboerne plikter å holde nattero i sameiet. Vis særling hensyn dersom du er utendørs på nattestid og unngå høylytt tale og musikk.
 15. Mulige henvendelser fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som husordenens bestemmelser.
 16. Styret kan kreve dugnadspenger som tilbakeføres ved deltagelse på dugnad.
 17. Henvendelse til styret i anledning av husorden skjer skriftlig, enten ved brev eller e-post til styret@gatu.noRevisjon 1, 01.09.2016: Presiseringer/tilpasset til Gatutunet fra standardformular fra Trysilhus